ธรรมะ ธรรมเงิน

ธรรมะ ธรรมเงิน ธรรมเบาๆ เพื่อการบริหารเงินสบายๆ เรื่องเงิน โรงเรียนไม่เคยสอน แต่ในหลักพุทธศาสนากลับให้แนวทางการจัดการเรื่องเงินไว้มากถึงมากที่สุด อันเป็นที่มาของ “ธรรมะธรรมเงิน” เล่มนี้ เนื้อหาแต่ละบท ดร.อัจฉรา ได้ยกสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ “การสียดุล” ซึ่งหมายถึงปัจหาหรือความขัดแย้งที่สามารถเกิดกับทุกคนได้ในชีวิตประจำวัน มาสังเคราห์ให้เห็นแก่น พร้อมเสนอทางออกด้วยหลักธรรมหมวดต่างๆ ที่น่าสนใจ เกือบทุกบทจะมี “พุทธพจน์” ตอกย้ำ กล่อมเกลาจิตใจผู้ปฏิบัติ หนังสือเล่มนี้ จัดได้สว่าเป็นหนังสือ “ฮาวทูธรรมะ” ด้าน “การเงินส่วนบุคคล” ที่อ่านได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราว เพราะผู้เขียนเป็นผู้รู้จริงในศาสตร์การเงิน และเป็นนักปฏิบัติที่มีความเพียรอย่างยิ่งในศาสตร์พุทธ

GBS_insertEmbeddedViewer(“jAoiDgAAQBAJ”, 500,400);